Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Zarządzenia Dyrektora
PDF (410 KB)

Uchwała nr 32/2019/2020 Rady pedagogicznej ZSzP15 w Rybniku z dn. 14.02.2020r. w sprawie wdrożenia aneksu nr 10 do arkusza organizacyjnego pracy szkoły w roku szkol. 2019/2020


PDF (409 KB)

Uchwała Nr 31/2019/2020 Rady Pedagogicznej ZSzP15 w Rybniku z dn. 10.02.2020r. w sprawie wdrożenia aneksu nr 9 do arkusza organizacyjnego pracy zespołu w roku szkol. 2019/2020


PDF (407 KB)

Uchwała Nr 30/2019/2020 rady pedagogicznej ZSzP15 w Rybniku z dn. 30.01.2020r. w sprawe wdrozenia aneksu nr 8 do arkusza organizacyjnego pracy szkoły w roku szkol. 2019/2020


PDF (299 KB)

Uchwała Nr 29/2019/2020 Rady Pedagogicznej ZSzP15 w ybniku w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej zachowania uczniów kl. V-VIII w r. szkol. 2019/2020.


PDF (298 KB)

Uchwała Nr 28/2019/2020 Rady pedagogicznej z dn. 09.01.2020r. Rady Pedagogicznej ZSzP15 w Rybniku w sprawie wyników klasyfikacji zachowania uczniów kl. I-III w r. szkol. 2019/2020


PDF (287 KB)

Uchwała Nr 27/2019/2020 Rady pedagogicznej z dn. 09.01.2020 w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów kl. V-VIII w r. szkol. 2019/2020


PDF (289 KB)

Uchwała Nr 26/2019/2020 w sprawie śródrocznej ucz. kl. I-III w roku szkol. 2019/2020


PDF (410 KB)

Uchwała Nr 25/2019/2020  z dn. 28.11.2019r. w sprawie wdrożenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego pracy szkoły w r. szkol. 2019/2020


PDF (409 KB)

Uchwała Nr 24/2019/2020 w sprawie wdrożenia aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego  pracy szkoły w roku szkol. 2019/2020


PDF (410 KB)

Uchwała Nr 23/2019/2020 z dn. 24.10.2019r. w sprawie wdrożena aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego pracy szkoły w roku szkol. 2019/2020


PDF (293 KB)

Uchwała Nr 22/2019/2020 z dn. 24.09.2019r. w sprawie zatwierdzenia planu doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020


PDF (445 KB)

Uchwała Nr 21/2019/2020 z dn. 24.09.2019r. w sprawie zatwierdzenia innowacji pedagogicznej Z plecakiem po Europie w kl. III w roku szkol. 2019/2020.


PDF (452 KB)

Uchwała Nr 20/2019/2020 z dn. 24.09.2019r. w sprawie wdrożenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego pracy szkoły w roku szkol. 2019/2020


PDF (372 KB)

Uchwała Nr 19/2019/2020 z dn. 24.09.2019r. w sprawie powołania zespołów nadzorujących szkolny etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego.


PDF (451 KB)

Uchwała Nr 18/2019/2020 z dn. 24.09.2019r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego programu  wychowawczo-profilaktycznego.


PDF (451 KB)

Uchwała Nr 17/2019/2020 z dn. 24.09.2019r. w sprawie koncepcji pracy przedszkola wraz z opracowaną wizją i misją placówki.


PDF (397 KB)

Uchwała Nr 16/2019/2020 z dn. 12.09.2019r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego pracy szkoły w roku szkol. 2019/2020.


PDF (396 KB)

Uchwała Nr 15/2019/2020 z dn. 12.09.2019r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do organizacji pracy szkoły  w roku szkol. 2019/2020


PDF (331 KB)

Uchwała Nr 14/2019/2020 z dn. 12.09.2019r. w sprawie zatwierdzenia statutu ZSzP15 w Rybniku


PDF (488 KB)

Uchwała Nr 13/2019/2020 z dn. 12.09.2019r. w sprawie zatwierdzenia innowacji pedagogicznej pracy z dzieckiem z mutyzmem w przedszkolu w roku szkol. 2019/2020


PDF (353 KB)

Uchwała Nr 12/2019/2020 z dn. 12.09.2019r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Zespołu w roku szkol. 2019/2020 oraz organizacji pracy szkoły z uwzględnieniem planów pracy innych organów.


PDF (505 KB)

Uchwała Nr 11/2019/2020 z dn. 12.09.2019r. w sprawie zatwierdzenia planu nadzoru pedagogicznego na rok szkol. 2019/2020.


PDF (493 KB)

Uchwała Nr 10/2019/2020 w sprawie dot. wdrożenia programów naprawczych dla uczniów kl. I-III i V-VIII w roku szkol. 2019/2020.


PDF (372 KB)

Uchwałą Nr 9/2019/2020 z dn. 30.08.2019 w sprawie zaopiniowania i przyjęcia do realizacji regulaminu ZFŚS w ZSzP15 w Rybniku


PDF (555 KB)

Uchwała Nr 8/2019/2020 z dn. 12.09.2019r. w sprawie zatwierdzenia planu nadzoru pedagogicznego na rok szkol. 2019/2020


PDF (524 KB)

Uchwała Nr 7/2019/2020 z dn. 12.09.2019r. w sprawie dot. wdrożenia programów naprawczych dla ucz. kl. I-III i V-VIII w roku szkol. 2019/2020


PDF (482 KB)

Uchwała Nr 6/2019/2020 z dn. 30.08.2019r. pozytywnie zaopiniowała organizację pracy szkołyna rok szkol. 2019/2020 oraz przyjęła inne plany normalizujące pracę szkoły


PDF (320 KB)

Uchwała Nr 5/ 2019/2020 z dn. 30.09.2019r. w sprawie wyrażenia opinii dot. powołania zespołów przedmiotowych i problemowo- zadaniowych na rok szkol. 2019/2020


PDF (503 KB)

Uchwała nr 4/2019/2020 z dn. 30.08.2019r. w sprawie wurażenia opinii dot. powołania opiekuna Samorządu Uczniowskiego i lidera Rady Pedagogicznej w doskonaleniu zawodowym w roku szkol. 2019/2020


PDF (398 KB)

Uchwała Nr 3/2019/2020 z dn. 30.09.2019r. w sprawie opinii dot. propozycji przydzielenia nauczycielom stałych prac i zajęć wychowawczych i opiekuńczych zawartych w aneksie nr 1 do arkusza organizacyjnego pracy szkoły w roku szkol. 2019/2020


PDF (438 KB)

Uchwała Nr 2/2019/2020 z dn. 30.08.2019r. w sprawie opinii dotyczacej powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły


PDF (613 KB)

Uchwała Nr 1/2019/2020 z dn. 30.08.2019r. w sprawie propozycji dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole w roku szkol. 2019/2020


PDF (127 KB)

Zarządzenie Nr 1/2019/2020 z dn. 30.08.2019 w sprawie wprowadzenia e-dziennika w ZSzP15 w Rybniku


PDF (243 KB)

Zarzadzenie Nr 2/2019/2020 z dn. 30.08.2019r. w sprawie funkcjonowania monitoringu na terenie obiektu szkolnego.


PDF (213 KB)

Zarzadzenie Nr 3/2019/2020 z dn. 30.08.2019r. w sprawie posiłków w P31 i SP27


PDF (130 KB)

Zarządz. nr 4 wdrożenie regulaminu ZFŚS


PDF (130 KB)

Zarządzenie Nr 4/2019/2020 z dn. 30.08.2019r. w sprawie wdrożenia regulaminu ZFŚS w ZSzP15 w Rybniku


PDF (692 KB)

Zał. 1-9 do regulaminu ZFŚS   ważne od 01.09.2019r.


PDF (259 KB)

Zarządzenie Nr 5/2019/2020 z dn. 30.08.2019r. w sprawie procedury przeniesienia ucznia do równoległej  klasy


PDF (471 KB)

Zarządz. Nr 6/2019/2020 dyr. ZSzP15 w Rybniku w sprawie procedur bezpieczeństwa w P31 w ZSzP15 w Rybniku


PDF (126 KB)

Zarządz. Nr 7/2019/2020 dyr. ZSzP15 w Rybniku z dn. 30.08.2019r. w sprawie zebrania ZSzP15 w Rybniku


PDF (129 KB)

Zarządz. Nr 8/2019/2020 dyr. ZSzP15 w Rybniku Z dn. 05.09.2019r. w sprawie zebrania Zespołu wych. w ZSzP15 w Rybniku


PDF (129 KB)

Zarzadz. Nr 9/2019/2020 dyr. ZSzP15 w Rybniku z dn. 03.10.2019rr. w sprawie zebrania Zespołu Wych. w ZSzP15 w Rybniku


PDF (333 KB)

Zarządz. Nr 10/2019/2020 dyr. ZSzP15 w Rybniku w sprawie udziału głosowaniu nad projektami do budżetu obywatelskiego 2020r.


PDF (282 KB)

Zarządz. Nr 11/2019/2020 dyr. ZSzP15 w Rybniku z dn. 23.10.2019r. w sprawie przeprowadzenia próbnego alarmu p/poż z udziałem ucz. kl. I-VIII, gr. przedszkolnych i wszystkich pracowników ZSzP15 w Rybniku


PDF (128 KB)

Zarządz. Nr 12/2019/2020 dyr. ZSzP15 w Rybniku z dn. 30.10.2019r. w sprawie wdrożenia rocznego planu zawodowego na rok 2020


PDF (128 KB)

Zarządz. Nr 13/2019/2020 dyr.. ZSzP15 w Rybniku w sprawie zebrania Zespołu Wych. w ZSzP15 w Rybniku


PDF (170 KB)

Zarządz. Nr 14/2019/2020 dyr. ZSzP15 w Rybniku z dn. 28.11.2019r.  w sprawie zatwierdzeniia Palnu przyjęcia ewakuowanych mieszkańców z terenu Miasta Rybnika dla ZSzP15 w Rybniku


PDF (170 KB)

Zarządz. dyr. 15/2019/2020 w sprawie schematu podatkowego


PDF (289 KB)

Zarządz. dyr. 16/2019/2020 w sprawie wykazu ryzyka


PDF (274 KB)

Zarządz. dyr. 17/2019/2020 w sprawie instrukcji majątku


PDF (127 KB)

Zarządz. dyr. 18/2019/2020 w sprawie posiedzenia Zespołu Wychowawczego


PDF (273 KB)

Zarzadz. dyr. nr 19/2019/2020 w sprawie ustalenia planu finansowego placówki na 2020


PDF (138 KB)

Zarządz. dyr. 20/2019/2020 w sprawie wyboru doradców metodycznych


PDF (218 KB)

Zarzadz. dyr. 21/2019/2020 w sprawie ujednoliconego tekstu porozumienia Związków Zawodowych


PDF (126 KB)

zarzadz. dyr. 22/2019/2020 w sprawie posiedzenia Zespołu Wychowawczego


PDF (307 KB)

Zarzadz. dyr. 23/2019/2020 w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze - referenta w ZSzP15 w Rybniku


PDF (196 KB)

Zarzadz. dyr. 24/2019/2020 w sprawie naboru do przedszkola na rok szkol. 2020/2021


PDF (183 KB)

Zarzadz. Nr 24a/2019/2020 z dn. 29.04.2020r. w sprawie rekrutacji do pzredszkola


PDF (204 KB)

Zarzadz. dyr. 25/2019/2020  w sprawie naboru dzieci do SP27 w roku szkol. 2020/2021


PDF (152 KB)

Zarządz. Nr 25a/2019/2020 z dn. 29.04.2020r. w sprawie rekrutacji do kl. pierwszej szkoły podstawowej w roku szkol. 2019/2020


PDF (319 KB)

Zarządzenie dyr. Nr 26 /2019/2020 z dn. 0603.2020r. w sprawie procedury...


DOCX (13 KB)

Zał. 1 zasady otrzymania zasiłku.


PDF (249 KB)

Zał. 1.1. wniosek Z15A


PDF (155 KB)

Zał. 1.1.2. do zarządz. dyr. 26/2019/2020 opieka nad dzieckiem - nagłe zamknięcie placówki.


PDF (136 KB)

Zarządz. Nr 27/2019/2020 w sprawie określenia zasad funkcjonowania Zespole Szkolno_przedszkolnego nr 15 w Rybniku w sytuacji zwiększonego zagrożenia epidemiologicznego


PDF (127 KB)

Zarządzenie Nr 28/2019/2020 w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w okresie od 11.03.2020r. do 24.03.2020r.


PDF (142 KB)

Zarządzenie Nr 29/2019/2020 w sprawie przystąpienia placówki do próbnego zdalnego egzaminu uczniów klasy ósmej.


PDF (205 KB)

Zarządzenie Nr 30/2019/2020 w sprawie przedłużenia przerwy w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty od 25.03.2020r. do 10.04.2020r.


PDF (135 KB)

Zarządzenie Nr 31/2019/2020 w sprawie przedłużenia przerwy w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświatowego do 26.04.2020r.


PDF (190 KB)

Zarządzenie Nr 32/2019/2020 z dn. 24.04.2020r. w sprawie przedłużenia przerwy w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty do 24.05.2020r.


PDF (280 KB)

Zarządzenie nr 33/2029/2020 z dn. 29.04.2020r. w sprawie zmiany zasad organizacji pracy AiO w ZSzP15 w Rybniku


PDF (217 KB)

Zarządzenie nr 34/2019/2020 z dn.06.05.2020r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w P31 w związku z zapobieganiem , przeciwdziałąniem i zwalczaniem COVID-19


PDF (202 KB)

Zarządzenie Nr 35/2019/2020 z dn. 06.05.2020r. w sprawie przyznawania tytułu RYBNICKIEGO PRYMUSA w roku szkol. 2019/2020


PDF (146 KB)

Zarządz. dyr. nr 36/2019/2020 w sprawie wznowienia indywidualnych zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych w szkole/ przedszkolu oraz konsultacji dla uczniów


PDF (307 KB)

Zarządz. dyr. nr 37/2019/2020 z dn. 21.05.2020r. w sprawie wprowadzenia Procedur bezpieczeństwa w okresie obowiązywania stanu epidemii


PDF (133 KB)

Zarządz. dyr. nr 38/2019/2020 z dn. 21.05.br. w sprawie zawieszenia zajęć w okresie od 25.05-29.05.2020r.


PDF (131 KB)

Zarządz. dyr. 39/2019/2020 z dn. 04.06.2020r. w sprawie pzredłużenia kształcenia na odległość w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych w roku szkol. 2019/2020


PDF (1 176 KB)

ZszP15- Roczny plan pracy w roku szkol. 2019/2020


PDF (230 KB)

Kalendarz roku szkol. 2019/2020


----------------------ROK SZKOLNY 2016/2017----------------------